skip to Main Content

HOLOCAUST MEMORYSCAPES

Proiectul de cercetare „Asumarea istoriei naţionale şi participare în memorializarea contemporană a Holocaustului în ţări postcomuniste din Europa Centrală şi de Est” finanţat de UEFISCDI – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (PN-III-P1-1.1-TE-2016-0811, Contract 31/2018, 02/04/2018 – 30/04/2020), găzduit de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel”.

The research project “Coming to Terms with National History and Participation in Contemporary Memorialisation of the Holocaust in Central and Eastern European Post-communist Countries” financed by the UEFISCDI – The Executive Unit for Financing Higher Education, Research, Development and Innovation (UEFISCDI) (PN-III-P1-1.1-TE-2016-0811, Contract 31/2018, 02/04/2018 – 30/04/2020), hosted by the “Elie Wiesel National Institute for the Study of the Holocaust in Romania”.

REZUMAT

Obiectivul acestei cercetări este de a analiza mecanisme de memorializare a Holocaustului în regiunea post-comunistă a Europei Centrale şi de Est, în acest sens raportându-ne la activităţi produse sau nu sub autoritatea statului, precum și la forme memoriale figurative sau discursive ale acestor procese.

Ce rol are memorializarea atrocităților celui de-al doilea război mondial în societăți post-comuniste contemporane din regiunea Europei Centrale și de Est? Care este impactul social al acestor procese? Schimbă procesele actuale de transmitere a memoriei tipare de gândire și ideologii? Influențează aceste procese reprezentări care circulă în societatea de masă? Cum interrelaţionează transmiterea memorială a Holocaustului cu patrimoniul? Ar putea formele memoriale ale Holocaustului să fie considerate un instrument pentru formarea memoriei colective și a identității? Ce rol au aceste procese în reconcilierea memoriei unui trecut dificil al evreilor în Europa postcomunistă?

Plecând de la aceste întrebări şi situând tema în domeniul critic al studiilor memoriale şi de patrimoniu, cercetarea urmărește să examineze schimbările sociale, culturale, cognitive, politice și tehnologice care afectează modul în care indivizi, grupuri și societăți comemorează Holocaustul în contexte europene post-comuniste.

Folosind metode etnografice pentru a scoate la iveală moduri în care memoria acestui eveniment istoric este elaborată, transmisă şi receptată, ne propunem să abordăm problema dezbaterii ideologice a asumării acestui trecut traumatizant și mizele integrării istoriei evreilor în conștiința istorică. Prin urmare, cercetarea va analiza forme şi cadre, economia politică şi mecanisme de transmitere a Holocaustului, va explora sentimente induse de procesele de construire a memoriei publice, respectiv va examina impactul social al receptării acestor evenimente tragice.

PROJECT SUMMARY

The aim of this research is to examine the Holocaust memory-making mechanisms in Central and Eastern European post-communist region, by referring to state and non-state agencies of memorializing the Holocaust, as well as representational and non-representational memorial forms of these processes.

What role does the memorialization of the Second World War’s atrocities play in contemporary post-communist societies from Central and Eastern European region? What is the social impact of these processes? Do the processes of memory-making change present patterns of thought and ideologies? Do they influence representations within mainstream society? How does the memorial transmission of the Holocaust intertwine with heritage-work? Could memorial forms of the Holocaust be considered a tool for collective remembrance and identity formation? What role these processes do play in the reconciliation of the memory of a difficult past of Jews in post-communist European countries?

Having formulating these questions as a point of departure, our research seeks to critically engage with the field of memory and heritage studies and examine the social, cultural, cognitive, political and technological shifts affecting the extent to which individuals, groups and societies remember the Holocaust in European post-communist contexts.

By using ethnographic methods to examine the ways contemporary memory-making and heritage-work projects piece together fragments of Jewish history, we propose to scrutinize the question of ideological debate in coming to terms with difficult pasts and the stakes of integrating this dark past into mainstream historical consciousness, to analyse frames, media and political economy of remembrance, to explore affects engaged and catalysed by processes of shaping public memory, and to examine the social impact of transmitting the memory of such tragic events.

MEMBRII ECHIPEI

Sonia CATRINA  – Project Director (PhD in Anthropology and Sociology)
Petre-Georgian MATEI – Postdoctoral Researcher (PhD in History)

TEAM MEMBERS

Sonia CATRINA  – Project Director (PhD in Anthropology and Sociology)
Petre-Georgian MATEI – Postdoctoral Researcher (PhD in History)

OBIECTIVE

Obiectivele principale ale acestei cercetări menite să dezvăluie modul în care interrelaţionăm cu trecutul din prisma mecanismelor de memorie a Holocaustului sunt structurate după cum urmează: În primul rând, cercetarea încearcă să traseze, dintr-o perspectivă comparativă, genealogia istorică a comemorării Holocaustului în țări post-comuniste din Europa Centrală și de Est, discutând diverse angajamente în direcția integrării istoriei evreiești în memoria publică.

Pentru a răspunde acestui obiectiv, ținem seama atât de acțiuni “top-down” de patrimonializare și memorializare dedicate Holocaustului, cât și de cele “bottom-up”, menite să sensibilizeze cu privire la istoria evreilor pe aceste teritorii și să aducă în memoria publică un capitol întunecat al istoriei europene. În al doilea rând, printr-o analiză critică a unei largi selecții de locuri cu încărcătură memorială, cercetarea interoghează modul în care memoria celui de-al doilea război mondial a fost asumată spațial și discursiv de către stat și organisme non-statale ca mijloc de realizare a unor obiective multiple, printre care se numără construirea identităţii naţionale, rememorare și turism. În al treilea rând, cercetarea analizează atitudinile emoționale și memoriale în astfel de societăți, cu alte cuvinte, evaluează implicațiile etice și sociale ale valorificării culturale a peisajelor memoriale legate de Holocaust, inclusiv monumente, muzee și ceremonii, precum și impactul transmiterii memoriei unor astfel de evenimente tragice.

OBJECTIVES

The primary objectives of this research aimed at revealing modes of ‘relationship to the past’ [modes de ‘relation au passé’] (Tornatore, 2010: 5) at work in Holocaust memory processes, are three-fold. First, the research seeks to trace, from a comparative perspective, the historical genealogy of the Holocaust commemoration in Central and Eastern European post-communist countries by discussing various engagements towards the (re)enactment of the Jewish history into the public memory.

To answer this objective, we take into account both top-down and bottom-up actions of heritagisation and memorialization dedicated to the Holocaust aimed at raising awareness about the Jewish history on these territories and at bringing a dark chapter of the European history into the public memory. Second, through a critical analysis of a wide selection of ‘memoryscapes’, the research interrogates how memories of the Second World War have been spatially and discursively appropriated by state and non-state agencies over various scales as means of achieving multiple objectives, including nation-building, mourning, and tourism. Third, our research scrutinizes emotional and memorial attitudes within these societies, in other words, the ethical and societal implications of the cultural valuing of memorial landscapes relating to the Holocaust, including monuments, museums, and memorial ceremonies, and the impact of transmitting the memory of such tragic events.

BUGETUL PROIECTULUI / PROJECT BUDGET

NR.
CRT.
DENUMIRE CAPITOL VALOARE
BUGET
2018 (lei)
VALOARE
BUGET
2019 (lei)
VALOARE
BUGET
2020 (lei)
TOTAL
BUGET
(lei)
1. Cheltuieli cu personalul  50.424 151.164 25.212 226.800
2. Cheltuieli de logistica 5.457 653 9.438 15.548
3 Cheltuieli de deplasare 19.978 116.237 2.250 138.465
4. Cheltuieli indirecte (max. 15%)  11.200 40.000 5.000 56.200
  TOTAL 87.059 308.054 41.900 437.013

REZULTATE ESTIMATE

– Organizarea Seminarului Naţional pe tema „România şi Holocaustul: Asumarea istoriei naţionale prin mecanisme memoriale şi patrimoniale”.
– Organizarea Şcolii de primăvară „Locuri ale memoriei Holocaustului în România”.
– Organizarea unui Colocviu Internaţional cu tema “Memorializarea contemporană a Holocausului în ţări post-communiste din Europa centrală şi de est”.
– Organizarea Seminarului Final „Holocaustul ca trecut prezent în Europa centrală şi de est” pentru a prezenta rezultatele cercetării.

Vom valorifica rezultatele cercetării publicând o carte științifică pentru care fiecare membru al echipei de cercetare va pregăti un capitol separat. Fiecare cercetător implicat în proiect va prezenta studiul de caz la o conferinţă internaţională.

ESTIMATED RESULTS- DESCRIPTION OF THE UNDERTAKEN DELIVERABLES

– The organization of a National Seminar on ‘Romania and the Holocaust: Coming to terms with National History through Memory Work and Heritage Mechanisms’
– The organization of a Spring School on ‘Memoryscapes of the Holocaust in Romania’
– The organization of an International Colloquium focused on the ‘Contemporary Memorialisation of the Holocaust in Central and Eastern European Post-communist Countries’.
– The organization of the Final Seminar on ‘Holocaust as a Present Past in Central and Eastern Europe’ to present the results of our research.

We will capitalise on the research results by publishing a scientific book to which the members of my team will submit a chapter. Each researcher will present his/her case-study at one international conference.

LIVRABILE/ DELIVERABLES

  • Sonia CATRINA, paper “City Heritage with(out) Heirs. A Comparative Study of Jewish Historical Remains in Romania” presented at “Searching for the Roots of Jewish Traditions”, presented at the XIth Congress of the European Association for Jewish Studies, http://www.eajs2018.uj.edu.pl/documents/139564314/139995511/Program_EAJS_digital+5+07.pdf/3e1a067f-057e-4b87-bb1c-a9422dc88b68, Kraków, Poland, July 15-19, 2018.
  • Sonia CATRINA, paper “Urban Heritage with(out) Heirs: Managing (Un)covered Traces of the Jewish Presence on the Romanian Territories” presented at the International Conference “Urban Jewish Heritage: Presence and Absence”, organized by Ironbridge International Institute for Cultural Heritage from the University of Birmingham and Foundation for Jewish Heritage, https://urbanjewishheritageconference.files.wordpress.com/2018/08/ujh-programme_final.pdf, https://urbanjewishheritageconference.wordpress.com/programme/abstracts/, Krakow, Poland, September 3-7, 2018.
  • Sonia CATRINA, chair of the session “Memory and memorialisation”, during the International Conference “Urban Jewish Heritage: Presence and Absence”, organized by Ironbridge International Institute for Cultural Heritage from the University of Birmingham and Foundation for Jewish Heritage, being held as part of the 2018 European Year of Cultural Heritage, that examines the pasts, presents and futures for towns and cities with Jewish Heritage, https://urbanjewishheritageconference.files.wordpress.com/2018/08/ujh-programme_final.pdf, Krakow, Poland, September 3-7, 2018.
  • Sonia CATRINA, organisation of the national seminar “Romania and the Holocaust: Coming to terms with national history through Memory Work and Heritage Mechanisms” / “România şi Holocaustul: Asumarea istoriei naţionale cu privire la Holocaust prin mecanisme memoriale şi patrimoniale” with PhD Ana BĂRBULESCU (INSHR EW), on November 23rd, 2018, at the “Elie Wiesel” National Institute for the Study of the Holocaust in Romania in Bucharest.
  • Sonia CATRINA, lecture “Paradigma antisemită în contextul naţionalismului românesc” / “The Anti-Semitic Paradigm in the Context of the Romanian Nationalism” presented at the national seminar “Romania and the Holocaust: Coming to terms with national history through Memory Work and Heritage Mechanisms” / “România şi Holocaustul: Asumarea istoriei naţionale cu privire la Holocaust prin mecanisme memoriale şi patrimoniale”, on November 23rd, 2018, at the “Elie Wiesel” National Institute for the Study of the Holocaust in Romania in Bucharest.
  • Sonia CATRINA, paper “Dinamica antisemitismului în contextul ideologiei naţionaliste de construire a statului român modern” / “The Dynamics of Anti-Semitism in the Context of the Nationalist Ideology of Building the Modern Romanian State” presented at the Annual Conference of Research in Sociology and Social Assistance, XVIIth edition, organized by “Lucian Blaga” University, Sibiu, December 14-15, 2018.
Back To Top
×Close search
Search